Jak dbać o leśny rewir?

Dawniej i dziś

Las jest dla nas bardzo korzystny. Produkuje tlen, chroni urodzajność gruntów, oczyszcza powietrze z zanieczyszczeń, dostarcza drewna, magazynuje wodę, itd.. O tym, że las trzeba pielęgnować wiedzieli już nasi przodkowie setki lat temu. Przykładem może tu być cesarzowa Maria Teresa, która przyczyniła się do rozwoju gospodarczego lasów, jak też ochrony i odnowy obszarów zalesionych. Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Obowiązki właściciela

Przepisy o lasach nakładają na właścicieli lasów pewne obowiązki, które mają na celu zapewnienie powszechnej ochrony lasów. Po pierwsze zatem, zgodnie z przepisami o lasach, właściciele mają obowiązek kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych i podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów. Po drugie, do obowiązków właścicieli lasów należy też przeprowadzanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych, które zapobiegają powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów. Po trzecie, ich zadaniem jest także zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie organizmów szkodliwych. Właściciele lasów muszą także dbać o ochronę wód leśnych i gleb. Co więcej, muszą oni również dążyć do zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk. W przypadku, gdy właściciele lasu usuną drzewostan, mają oni 5 lat na ponowne wprowadzenie roślinności leśnej w lesie. Obowiązkiem właścicieli lasów jest także dbałość, pielęgnacja i ochrona lasów. Muszą oni też korzystać z lasu w sposób racjonalny i zrównoważony, co ma zapewniać optymalne funkcjonowanie lasu. Natomiast zmiana lasu na użytek rolny jest możliwa tylko w przypadkach wyjątkowych, które wynikają ze szczególnych potrzeb właścicieli lasów. Dodać także należy, iż przepisy o lasach przewidują obowiązek każdego (osoby fizycznej lub prawnej oraz jednostki organizacyjnej), kto przyczynił się do powstania szkody w lesie, do jej naprawienia na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów prawa cywilnego. Oznacza to, iż każdy, kto spowodował pożar lasu będzie odpowiadał według wspomnianych zasad na zasadzie winy lub na zasadzie ryzyka, w zależności od okoliczności powstania szkody. Natomiast w sytuacji, gdy sprawcy szkody w lasach nie da się ustalić, koszty zagospodarowania i ochrony związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu ponoszone są z budżetu państwa.

Nie ignorujcie zwierzyny leśnej

Leśna zwierzyna powinna być kontrolowana celem zachowania odpowiedniej równowagi. Przy niedostatku pożywienia należy ją dokarmiać oraz dostarczać sól zawierającą minerały. Największym problem w pozyskiwaniu pożywienia zwierzęta mają podczas zimy, gdy podłoże jest pokryte śniegiem lub lodem. Należy pamiętać, aby karma była świeża i trwała. W rewirze konieczne jest utrzymanie równowagi pomiędzy liczebnością zwierząt kopytnych i środowiskiem, kontrola nad populacją oraz utrzymanie zwierzyny w dobrej kondycji. Jeśli jakiś gatunek jest zagrożony należy zająć się odnową populacji. Aby można było polować w danej części lasu, teren ten musi być uznany jako rewir łowiecki, a polowanie musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Praca leśnika jest ciekawa, lecz wymagająca

Praca leśnika wiąże się z dużą dyspozycyjnością, gdyż nieraz przychodzi im pracować w święta czy dni wolne. Muszą radzić sobie ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Specyfika pracy w dużej mierze zależy też od regionu. Inaczej wygląda to w górach, inaczej na nizinach. Do podstawowych obowiązków leśników należą wszelkie czynności z związane z hodowlą lasu i pozyskiwaniem drewna z lasu. Od dokonania szacunków, przez dopilnowanie jego ścięcia przez firmy zewnętrzne, aż po zebranie. Na ich głowie są też czynności administracyjne związane z podległym mu terenem. Leśnicy zarządzają majątkiem Skarbu Państwa, więc wiąże się to z dużą odpowiedzialnością. W codziennej pracy muszą też współpracować z różnymi podmiotami – organizacjami turystycznymi, ekologami czy administracją. Nieraz zdarzają się konflikty interesów pomiędzy poszczególnymi grupami, które należy w racjonalny sposób rozwiązywać. Leśnik musi mieć otwarty umysł i być gotowy na ciągłą naukę i podnoszenie umiejętności. Ten rodzaj pracy to praktycznie zarządzanie całym lasem. Trzeba to robić tak, aby zachować w nim odpowiednią równowagę. Poza wiedzą z zakresu leśnictwa trzeba znać się na budownictwie, geologii, geodezji, informatyce.